NGVfriesland.nl | Landelijke NGVNieuws

13e FRIESE GENEALOGISCHE CONTACTDAG

Op 1 oktober 2011 vond in Tresoar de 13e Friese Genealogische Contactdag plaats.

40-JARIG JUBILEUM van de NGV Afdeling Friesland

De NGV Afdeling Friesland is op 26 april 1971 opgericht.

De afdeling bestaat dus al VEERTIG jaar!
Reden tot vreugde en een feestelijke bijeenkomst.

Wij vierden het jubileum op zaterdag 9 april 2011.

TRESOAR, lezing DNA en GENEALOGIE


Woensdag 24 november 2010. Zie de agenda op 
www.tresoar.nl 
Sprekers zijn Bart Pander en Aly van der Mark, aanvang 19.30 uur.
Toegang gratis, evenals het boek ‘De Smearlappen’ van Anne Wadman.


WEBSITE ALLEFRIEZEN.NL IN GEBRUIK GESTELD

Op maandag 23 maart 2009 is de nieuwe website
www.allefriezen.nl in gebruik gesteld.Na een inleidend welkomstwoord van burgemeester Johanneke Liemburg van de gemeente Littenseradiel en presentatie van de website door de heer Onno Zaman van Pictura heeft gedeputeerde Jannewietske de Vries de website "gelanceerd".
Daarna was het de beurt aan Geert Mak, die als gastspreker optrad en aan de hand van de inhoud van akten en diverse statistieken die uit de gegevens zijn afgeleid de personen uit de akten als het ware tot leven bracht.
De druk bezochte bijeenkomst (ook de NGV Afd. Friesland was goed vertegenwoordigd) werd afgesloten door Bert Looper, directeur van Tresoar.Na de opening van de website zijn de openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten uit de periode 1811-1942 van de huidige gemeenten Achtkarspelen, Bolsward, Ferwerderadiel, Gaasterlân-Sleat, Het Bildt, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Littenseradeel, Menaldumadeel, Nijefurd, Schiermonnikoog, Terschelling, Tytsjerksteradiel en Wûnseradiel gratis via internet te raadplegen. Op de website van Tresoar is aangegeven welke gegevens men uitgebreid via de nieuwe website kan inzien.

Het project is een gezamenlijk initiatief van de provincie, de deelnemende gemeenten, Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en het digitaliseringsbedrijf Pictura. Bij dit project worden gegevens van Tresoar gekoppeld aan de gedigitaliseerde afbeeldingen van de gemeentelijke akten.
De meeste nog niet deelnemende gemeenten hebben aangegeven mee te willen doen zodra het geld hiervoor vrijgemaakt is. Gezien de grote belangstelling van particulieren en de overheid wordt dit op korte termijn verwacht.

MET VRIENDEN VAN HEDEN OP ZOEK NAAR HET VERLEDEN,
was het thema van de twaalfde Friese Genealogische Contactdag op zaterdag
4 oktober 2008 te Leeuwarden. Van tien tot vier uur was iedere belangstellende welkom om een gratis bezoek te brengen aan dit evenement, dat éénmaal in de drie jaar plaatsvindt. Tientallen organisaties en particulieren stelden de bezoeker weer in de gelegenheid een kijkje te nemen in het leven van hun voorouders.

 

Een extra aanleiding voor de contactdag was het 25-jarig jubileum van de Stichting Vrienden van de Archieven in Friesland / Freonen fan de Argiven yn Fryslân.
Veel vrijwilligers zijn in dit kader bezig de archieven toegankelijk te maken voor de internetters in de huiskamer. Miljoenen gegevens hebben zij al verwerkt.


De opening door de voorzitter van de Stichting FAF/VAF, dhr. P.F. Visser

1. De heer G. Zomer bij de receptie tussen de heren Fahner en Kunst

2. Het boek van Hessel de Walle lag in een andere stand (zie 25)

2. Het boek van Hessel de Walle lag in een andere stand (zie nummer 25)

3. De Vereniging Historie Weststellingwerf

4. De Wieringer Geslachten van de heer N.K. Mulder

5. De Historische Vereniging Noordoost Friesland uit Dokkum

6. Genetische Genealogie / DNA onderzoek door dhr. W.G. Boswijk te Brunssum

7. Fryske Rie foar Heraldyk, de heren R.J. Broersma en J. Terluin

8. De Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, dhr. J. Kaldenbach

9. Osnabrücker Genealogischer Forschungskreis e.V., Michael G. Arenhöfel10. Centraal Bureau voor Genealogie, mw. Visser en dhr. van der Wijngaard


11. Historisch-Geografisch Informatiesysteem HISGIS, Siep Maat (links)


12. De Stichting Vrienden van de Archieven/Freonen fan de Argyven 25 jaar


13. De stand van de Mormonen was leeg maar bood dit uitzicht op de zaal

14. De heer E. Galama van de Galama/Galema Stichting

15. Maikel Galama (derde van rechts) en de hele Galama clan16. Mr. S.S.N. Hettinga met de Hettinga Stichting


17. Archief en Documentatiecentrum RK Friesland, gevestigd in Bolsward


18. J.G.N. (Hans) van der Meulen met zijn particuliere verzameling


19. Reid van der Leij, genealogie langs de Fries-Groningse grens


20. Anny Bokkinga en Jarich Renema


21. Anton Musquetier (links naast de vrouw in 't oranje)


22. Mw. Spits-Buren en zoon Rinze Spits, met de Waddeneilanders


23. Jolt Oostra met zijn publicaties


24. De Stichting FRIEDOC, Fries documentatiecentrum voor genealogie


25. Het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy met de boeken


26. Dhr. R. Meijerink te Bathmen, met Meijerink Heraldiek


27. Dhr. H. Hendriks te Zwolle met GP/Software


28. Stichting Uit Welke Beker, met Wil Furrer-Kroes aan de laptop


29. NGV Afdeling Familieorganisaties


30. De NGV Afdeling Groningen met Antonia Veldhuis


31. De NGV Afdeling Drenthe


32. NGV Dienst Public Relations, Tineke Hartman-van der Meulen


33. De NGV Contactdienst, Alice van der Meulen-van Wijk, tevens
34. De NGV Afdeling Friesland35. De NGV Afdeling IJssellanden, dhr. R.B. de Boer


36. De NGV Afdeling Computergenealogie, met GensDataPro


37. PRO-GEN Software


38. TELAPAS Softwaren, dhr. J. Diebrink te Burdaard


39. Rondom Kootstra, dhr. F. van Heijningen te Nuenen


40. Geëmigreerde Nederlanders, mw. A.G. Bousema-Valkema

De lezingen, die in de zalen van TRESOAR plaatsvonden, werden goed bezocht.

 

Sietske Bloemhof, medewerkster van Tresoar, sprak over “DIGILEGGER”. Deze kadastrale legger (1832-1989) is één van de belangrijkste kadastrale registers die alleen op de studiezaal van Tresoar raadpleegbaar is. Hierin zijn van iedere eigenaar de kadastrale eigendommen per kadastrale gemeente vermeld. Kortom door middel van digilegger wordt onderzoek naar onroerend goed een stuk eenvoudiger.

 

Han Nijdam sprak over “Friese geboortelepels: een fascinerende en vergeten bron van verhalen”. Zijn lezing was een overzicht van de eerste oogst van een onderzoek naar Friese geboortelepels. In eerder eeuwen bestond ook buiten Friesland het gebruik om een zilveren lepel te geven aan een pasgeborene door opa of oma of door een oom of tante. In Nederland is dit gebruik bijna uitsluitend in Friesland blijven bestaan.

 

Andries Stienstra, gaf toelichting op de database “Friese Nummerbewijzen”, gegevens over in Friesland van 1906 t/m 1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto’s en motorfietsen. Het leuke is, dat de onderzoeker niet alleen te weten komt op welke datum en aan wie het nummerbewijs is uitgereikt, maar dat hijzelf aan dit bestand informatie kan voegen, bijvoorbeeld foto’s van het betrokken voertuig en informatie over de houder van het nummerbewijs.

 

Tjerk Tigchelaar, medewerker van de FAF/VAF, sprak over “Strafrechtspraak na 1838”. Hij beschreef de organisatie van de rechterlijke macht en de stappen in het proces. Daarbij werd ingegaan op de daarbij geproduceerde stukken die in TRESOAR aanwezig zijn.

Ook het naastgelegen HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN was deze dag van 13.00-17.00 uur geopend.

 

 PUBLICATIE VAN MARTHA KIST

Zaterdag 7 juni 2008 was een belangrijke dag voor een aantal van onze leden.
Op deze datum vond de presentatie plaats van het boek "
Geschiedenis van het Kruis-
of Doumaleen te Aldeboarn
", geschreven door historica Martha Kist uit Leeuwarden,
lid van de NGV Afdeling Friesland.

De Friese vrijheidsheld Jancko Douwama (Oldeboorn ca.1483-Vilvoorde bij Brussel 1533) staat aan begin van deze geschiedenis. Na een ontvangst met koffie en oranjekoek op de plaats waar Jancko Douwama zelf geboren is, werd daar het woord gevoerd door Yolt IJzerman, bestuurslid van het Kruis- of Doumaleen, Hâns Brandsma van de plaatselijke oudheidkamer, en de auteur zelf, over de publicatie. Daarna spoedde het gezelschap zich naar hotel "It Fryske Hynder", waar een aangeklede broodmaaltijd klaarstond.

Het middagsprogramma bevatte toespraken van Alian Akkermans, voorzitter van het Kruis- of Doumaleen, mr. Bernard van Haersma Buma over "Lenen in Friesland", Mindert Wynstra, die op populaire wijze het leven van Jancko Douwama beschreef, en daarna de auteur zelf, over de geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen.
Daarna volgde aanbieding van het boek aan de burgemeester van Boarnsterhim, mevr. mr. P. Schadd-de Boer, die met een vriendelijk en passend dankwoord reageerde.
Het geheel werd muzikaal omlijst door Hester Dam, zang, en Otto Jongbloed, piano.

Tenslotte werd het verzamelde gezelschap nog een drankje aangeboden en was het boek verkrijgbaar: Martha Kist, Geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen te Aldeboarn, Hilversum (Uitgeverij Verloren) 2008, ISBN 978-90-8704-029-1.
Het boek kwam tot stand met steun van de Ottema-Kingma Stichting en het Koninklijk Fries Genootschap te Leeuwarden en de Stichting Kruis- of Doumaleen te Aldeboarn.

     Syds van Botnia (1548-1615) en Teth van Douma van Oenema (1550-1620)


FRIESE KENTEKENS VAN 1906 TOT 1950 OP WEBSITE

Sinds kort zijn de kentekennummers van Friese motorvoertuigen raadpleegbaar op de website van Tresoar www.tresoar.nl . Het gaat in totaal om 41.455 kentekennummers. De gegevens zijn aangevuld met foto's en verhalen van eigenaren van voertuigen
.
Onze secretaris mr. B.D. van der Meulen kan bevestigen dat het kenteken B-4738 is afgegeven aan zijn grootvader Daniël van der Meulen te Wijnjeterp, in de gemeente Opsterland. Het in 1921 afgegeven kentekenbewijs heeft hij namelijk nog in zijn bezit. Het is voorzien van de handtekening van mr. P.A.V. van Harinxma thoe Slooten, die
van 1909 tot 1945 commissaris der Koningin in Friesland was.
Daniël van der Meulen (1889-1935) had een motorfiets van het merk Harley-Davidson, waarvan helaas geen foto voorhanden is. De website van Tresoar wordt druk bezocht.


NIEUWE CATALOGUS AFDELINGSBIBLIOTHEEK ONLINE

Per 12 april 2008 is de afdelingsbibliotheek ondergebracht in een kast in het HCL.
Martha Kist heeft de catalogus bijgewerkt. Deze is nu weer online beschikbaar.

AFDELINGSBESTUUR WEER AANGEVULD

In de afdelingsledenvergadering op 12 april 2008 zijn twee bestuursleden afgetreden:
mw. drs. M. Kist en mw. dr.ir. I. ten Have. Mw. Beintema heeft de afdelingsbibliotheek
overgedragen, die nu een plaats heeft gekregen in een kast in HCL.

De voorzitter sprak een dankwoord uit en de aanwezige dames kregen bloemen.

Het bestuur kan verheugd melden dat de opengevallen plaatsen in dezelfde vergadering
weer zijn gevuld en wel door mw. A. Bokkinga te Heerenveen en dhr. G. Zomer te IJlst.
Wij wensen de nieuwe bestuursleden Anny en Gerrit veel succes in hun nieuwe functie.

GENEALOGISCH SPREEKUUR in HCL

Plaats: Informatiecentrum HCL, tussen 15.30 en 17.00 uur.
Organisatie: Nederlandse Genealogische Vereniging en HCL


Het Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1 te Leeuwarden, bij de Prinsentuin

Op de zaterdagen 19 januari, 16 februari, 8 maart en 12 april 2008 kunnen beginnende, maar ook gevorderde onderzoekers vragen met betrekking tot hun stamboom stellen aan deskundigen.
Er wordt van uit gegaan dat iedere belangstellende graag zelf op zoek gaat naar zijn of haar voorouders, maar daarbij best wat hulp kan gebruiken, van de NGV bijvoorbeeld!

HCL is voor een  dergelijk advies een prachtige omgeving. Deze dienstverlening is mogelijk geworden doordat de bijeenkomsten van de NGV Afdeling Friesland vanaf 2008 plaatsvinden in HCL. U kunt natuurlijk bovendien gebruik maken van de mogelijkheid om zonder verdere kosten deel te nemen aan de bijeenkomst van de NGV Afdeling Friesland.
Zie verder op: http://www.gemeentearchief.nl/html/nl/787/Aktiviteiten#Spreekuur


HISGIS - Het HIStorisch Geografisch InformatieSysteem
Op 18 december is in "It Aljemint", het conferentiecentrum van de Fryske Akademy,
het hernieuwde en sterk uitgebreide Historisch-Geografisch Informatiesysteem HISGIS gelanceerd door mr. Douwe P. de Vries, voorzitter van de Ottema-Kingma Stichting en oud-directeur van Tresoar, en prof.dr. J.A. (Hans) Mol, projectleider (zie foto).
Doel van het project was de kaartlagen en databases van www.hisgis.nl zo te verrijken dat de site landelijk als voorbeeld zou kunnen dienen voor het presenteren van historische geo-informatie.


DE EENDENKOOI BIJ DE HEL TE HALLUM 

Op 10 december 2007 verscheen "De eendenkooi bij de hel te Hallum" van Gerard Mast te Stiens, een uitgave van de Directie Regionale Zaken vestiging Noord, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Eendenkooien behoren tot ons cultureel erfgoed. In onze provincie lagen vroeger veel meer eendenkooien dan nu. De meeste kooien zijn inmiddels verdwenen. Van veel van die objecten is de ouderdom onbekend.
In deze beschrijving is echter de gehele historie van de huidige eendenkooi vanaf het ontstaan in de 17e eeuw tot het gebruik in het jaar 2007 beschreven. Tal van relaties van de diverse eigenaren en van de bijbehorende gebruikers zijn in beeld begracht. Eveneens worden de contacten van de kooikers met andere kooien en de afzet van de gevangen eenden via Leeuwarden en Amsterdam verduidelijkt.
Voor genealogen met familierelaties in de beschreven streek (vooral Ferwerderadeel en Dantumadeel) is het boek hoogst interessant om alle informatie die het geeft.
Een publicatie waarmee wij ons lid Gerard Mast graag complimenteren, en waarvoor wij hem en zijn "sponsors" dankbaar zijn.


DRIE EEUWEN BURDAARD

Op 23 november 2007 is in "Pro Rege" te Burdaard het boek "Drie eeuwen Burdaard" gepubliceerd. De auteur Auke Kingma woonde daar in zijn jeugd. Het dorp lag vroeger
in Dantumadeel en werd toen met de naam Birdaard aangeduid.
Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Ferwerderadeel, waaronder het dorp tegenwoordig ressorteert.
Ook enkele prominenten uit het dorp kregen een "eerste" exemplaar.


De gelukkigen die een "eerste exemplaar" van het boek aangeboden kregen,
waaronder de burgemeester. In het midden de auteur A. Kingma.


Dit boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp vanaf 1700 en zelfs daarvoor. Een serie straatbeelden en oude ansichtkaarten is er in opgenoemen.
Het naslagwerk in het boek is een systematische registratie van alle hoofdbewoners en eigenaren van huizen in het huidige Burdaard over een periode van driehonderd jaar. Zelfs de allang verdwenen huizen komen aan de orde. Ons lid Jan Diebrink, woonachtig in Burdaard, heeft aan dit boek zijn onmisbare medewerking verleend.


Jan Diebrink met zijn dochter en kleinkinderen

DE NAKOMELINGEN VAN DOUWE EGBERTS

Op 23 november 2007 had in de doopsgezinde kerk in de Midstraat in Joure een bijzondere gebeurtenis plaats. Nadat enkele kunstwerken aan musea in Joure en Heerenveen waren geschonken kreeg Bert Looper als directeur van TRESOAR het familiearchief van de familie De Jong (de familienaam van de nakomelingen van
Douwe Egberts) aangeboden.
Dit werd symbolisch gedaan: een kraantjeskan stelde het familiearchief voor.
Daarna werden de nodige akten ondertekend.


De directeur van Sara Lee heeft het archief symbolisch overgedragen

Daarna heeft Jelle de Jong het boek "De nakomelingen van Douwe Egberts" gepresenteerd. Dit reusachtige werk (440 bladzijden van 24 x 34 cm) bevat
een parenteel van Douwe Egberts (1755-1806) en omvat alle nakomelingen.

  
Omslag van het boek van Jelle de Jong

Het heeft de auteur heel wat moeite gekost om al die nazaten op te sporen, die over de wereld waren uitgewaaierd. Uiteindelijk is het gelukt en kon het boek worden afgerond.
De uitgever is Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co's Uitgeversmaatschappij.


Jelle de Jong reikt het eerste exemplaar uit aan een nazaat van Douwe Egberts

 

 


OPEN DAGEN IN TRESOAR OP 20 EN 21 MAART

Tresoar is in de afgelopen maanden verbouwd en wil het resultaat daarvan graag aan de gebruikers en het publiek laten zien. Daarom wordt op zaterdag 20 en zondag 21 maart Open Huis gehouden.
U vindt meer informatie op de website van TRESOAR  http://www.tresoar.nl 


HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN OP NEDERLAND 2

Op dinsdag 15 december 2009 vindt de tv-uitzending plaats van de opnamen die Teleac in juli in het Historisch Centrum Leeuwarden gemaakt heeft. Het is de derde uitzending in een serie over stamboomonderzoek.
Het programma is te zien op Nederland 2 om 16.05. De snelcursus Stamboomonderzoek leert u stap voor stap hoe u in archiefbronnen informatie over uw voorouders kunt vinden.
Op de website van Teleac kunt u de gehele cursus terugkijken. U vindt meer informatie op de website van HCL  http://www.historischcentrumleeuwarden.nl 


BEVOLKINGSREGISTER LEEUWARDEN 1859-1904 DIGITAAL BESCHIKBAAR

Sinds kort is het Leeuwarder Bevolkingsregister over de periode 1859-1904 digitaal beschikbaar http://www.historischcentrumleeuwarden.nl  Het via internet beschikbaar stellen van de registers is een groot project en nog niet afgerond maar wel is er nu een substantieel deel beschikbaar. Vrijwilligers van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het vervaardigen van indexen, waarna het bedrijf Pictura de registers heeft gedigitaliseerd en ze aan de indexen gekoppeld. De periode 1848-1859 volgt binnen afzienbare tijd.