NGVfriesland.nl | Landelijke NGV11 en 30

Het mededelingenblad van de NGV Afdeling Friesland heet "11 en 30".


Jaargang 2008 - nummer 49

Geschiedenis

Vanouds kregen de leden convocaten, brieven die uitnodigden de bijeenkomsten te bezoeken. Op 1 augustus 1995 verscheen het eerste nummer van het Mededelingenblad NGV Afdeling Friesland. Een eenvoudig, naamloos, 8 pagina's tellend boekje met een lichtblauwe omslag. Ter gelegenheid van het eerste lustrum in het jaar 2000 kwam het blad voor het eerst onder de naam 11 en 30 uit, reeds 12 pagina's tellend en met een zalmkleurige omslag.

De naam 11 en 30 staat symbool voor de elf steden en dertig grietenijen van Friesland, uitgezonderd de eilanden, verdeeld over vier bestuurlijke en rechterlijke eenheden: de elf steden, Oostergo, Westergo en Zevenwouden. Vanaf die tijd staat steeds een wapen op de voorplaat; alle steden en grietenijen komen in de protocollaire volgorde aan de beurt. In het jaar 2007 de grietenijwapens van Westergo, vanaf nummer 46.

Vormgeving, verschijningsdata en inhoud

Ons blad telt nu gemiddeld 24 pagina's met een goudgele omslag. Het verschijnt 4x per jaar: een themanummer in januari en drie reguliere nummers in april, juli en oktober. Kopij wordt geleverd door de eigen leden, soms door leden uit andere afdelingen. Vaste rubrieken zijn het afdelingsprogramma, ledenmutaties, nieuwe leden stellen zich voor, nieuws van de bibliotheek en een vragenrubriek. Jaarlijks treft men ook een jaarverslag en een financieel jaarverslag van de afdeling aan. De inhoud bestaat verder vooral uit genealogische artikelen.

Toezending aan de leden

Leden, gezinsleden en bijkomende leden van de NGV Afdeling Friesland krijgen 11 en 30 kosteloos toegestuurd; ook het hoofdbestuur, de diensten en de andere NGV afdelingen. Opgave van nieuwe leden, adreswijzigingen en andere mutaties dient u te sturen aan de Ledenadministratie NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp, of via e-mail: info@ngv.nl .

Abonnementen en losse nummers

Niet-leden, instituten, bibliotheken e.d. kunnen zich abonneren voor € 9,- per jaar door overmaking op bankrekening 1275.59140 t.n.v. NGV Afdeling Friesland te Goutum. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 2.- zolang de voorraad strekt. Opgave met volledige naam en adres graag ook schriftelijk aan de secretaris van de NGV Afdeling Friesland.

Redactie

Mw. drs. M. Kist, dhr. T. Fahner, mw. mr. T.M. Slof,
Mw. T. Hartman-van der Meulen, e-mail: ngvfriesland@chello.nl

Verantwoordelijkheden

Bestuursmededelingen vallen onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. De overige rubrieken worden verzorgd door de redactie. De inhoud van ingezonden ondertekende stukken valt buiten verantwoordelijkheid van de redactie. Ingezonden artikelen kunnen door de redactie worden aangepast. Ook over plaatsing daarvan in onze uitgave wordt door de redactie beslist. Bij overname van gegevens uit 11 en 30 wordt men verzocht de bron te vermelden. Correspondentie aan het redactieadres, bij voorkeur via email ngvfriesland@chello.nl .

Verschenen nummers


Jaargang 2008 - nummer 49

         
Jaargang 2007 - nummers 45 tot en met 48

        
Jaargang 2006 - nummers 41 tot en met 44

        
Jaargang 2005 - nummers 37 tot en met 40

        
Jaargang 2004 - nummers 33 tot en met 37

        
Jaargang 2003 - nummers 29 tot en met 32

        
Jaargang 2002 - nummers 25 tot en met 28

        
Jaargang 2001 - nummers 21 tot en met 24

        
Jaargang 2000 - nummers 17 tot en met 20

         
Jaargang 1999 - nummers 13 tot en met 16

        
Jaargang 1998 - nummers 09 tot en met 12

         
Jaargang 1997 - nummers 05 tot en met 08


     
Jaargang 1996 - nummers 02 tot en met 04


   
Jaargang 1995 - nummers 00 en 01


11 en 30 heeft het ISSN-nr. 1386-9280.